urban dog today - Stephen Dunn
Poppy being Poppy

Poppy being Poppy